بیمه مسئولیت کلیه خسارات و ضرر و زیان های ناشی از مسئولیت افراد در جایگاه های مختلف را پوشش می دهد، بیمه مدیران توسط بیمه ایران، جهت پوشش دهی مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان، دانش آموزان و دانشجویان و کلیه پرسنل در حوزه مرکز آموزشی، ایجاد شده. همان طور که می دانید، گاها با اجتماع افراد در مرکز آموزشی، احتمال وقوع حوادث وجود دارد، طبق قوانین مسئولیت مدنی هرگونه حادثه در مرکز آموزشی، مسئولیت با مدیر آن واحد آموزشی است.
در مراکز آموزشی مدیران در قبال کلیه افرادی که در این محدوده حضور دارند مسئول هستند، هرگونه حادثه نظیر برق گرفتگی، آتش سوزی، سقوط و… برای کلیه افراد، کارکنان، دانش آموزان و هنرجویان و اساتید که تحمیل خسارات جانی، نقص عضو و فوت داشته باشد، در صورتی که مدیر مرکز آموزشی بیمه نامه مسئولیت مدیران را داشته باشد، کلیه خسارات از طریق بیمه ایران طبق تعرفه تامین خواهد شد.
بیمه مسئولیت مدیران از کلیه مدیران در قبال مسئولیت های حرفه ای پشتیبانی نموده و در صورت بروز حادثه در حین کار، اقدام به پرداخت خسارات به افراد زیان دیده می نماید، بیمه مسئولیت مدیران از کسب و کار  شما در مقابل چنین بحران هایی حمایت می نماید، چراکه در صورت بروز هر کدام از این حوادث، بار روانی و مالی بسیار زیاری بر دوش مدیریت وارد می شود که قطعا با توجه به هزینه های گزاف پزشکی درمانی و همچنین دیه، ممانعت از درخواست بیمه مسئولیت منطقی به نظر نمیرسد.
شایان ذکر است، بیمه مسئولیت مدیران صرفا در محموده جغرافیایی همان مرکز،موسسه یا… اعتبار دارد و در صورت بروز حادثه خارج از این مکان، هیچ گونه مسئولیتی متوجه مدیران و بیمه ایران نمی باشد.

بیمه مسئولیت مدیران

بیمه مسئولیت مدیران

شرایط درخواست بیمه مسئولیت مدیران

ادامه مطلب
منبع : sttoolearnبیمه مسئولیت مدیران
برچسب ها : مسئولیت ,مدیران ,بیمه ,کلیه ,حادثه ,خسارات ,بیمه مسئولیت ,مسئولیت مدیران ,صورت بروز ,مرکز آموزشی، ,بروز حادثه ,بیمه مسئولیت مدیران